Home > Einsätze > 2017 > 006

Einsatz 006/2017 - F Keller

Alarmierung: 20.02.2017 - 10:52 Uhr Einsatzende: 20.02.2017 - 12:00 Uhr
Einsatzort: Finnentrop
Einsatzstichwort: F Keller - Kellerbrand

Alarmierte Einheit:

Eingesetzte Fahrzeuge der Löschgruppe Bamenohl:
LG Bamenohl

 
1 - LF20 - 1
1 - DLK23 - 1
1 - SW-KatS - 1