Home > Einsätze > 2017 > 037

Einsatz 037/2017 - F Keller

Alarmierung: 21.09.2017 - 12:08 Uhr Einsatzende: 21.09.2017 - 13:30 Uhr
Einsatzort: Ostentrop
Einsatzstichwort: F Keller - Kellerbrand

Alarmierte Einheit:

Eingesetzte Fahrzeuge der Löschgruppe Bamenohl:
LG Bamenohl

 
1 - LF20 - 1
1 - DLK23 - 1